informacje
Ochrona środowiska poprzez prawo karne
czwartek, 15 maj 2008
Sankcje karne nakładane za poważne wykroczenia przeciwko środowisku mogą przyczynić się do poprawy stosowania unijnego prawodawstwa w tej dziedzinie. Jeśli przyjęty zostanie projekt nowej dyrektywy, wszelkie niezgodne z prawem działania szkodzące środowisku naturalnemu uznawane będą za przestępstwa ścigane na mocy prawa karnego we wszystkich państwach członkowskich.
 
Parlament właśnie doszedł do porozumienia z Radą nad projektem dyrektywy, który w środę, 21 maja poddany zostanie pod głosowanie w Strasburgu.
 
W sprawozdaniu posła Hartmuta  Nassauera (EPP-ED, DE), Posłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego (ENVI) rekomendują przyjęcie poprawek kompromisowych i zgadzają się z ogólną zasadą, która zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania sankcji karnych wobec niezgodnych z prawem działań, popełnianych rozmyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, które mogą prowadzić do utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu ludzi lub szkodzić powietrzu, wodzie, glebie, roślinom i zwierzętom.
 
Oznacza to w praktyce, że jeśli jakiekolwiek z wykroczeń wymienionych w sprawozdaniu podlega w jakimś kraju członkowskim sankcjom na mocy kodeksu cywilnego (np. karze grzywny), po wejściu w życie proponowanej dyrektywy państwo to będzie musiało stosować w takim przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne.
 
Wśród przestępstw podlegających sankcjom karnym projekt dyrektywy wymienia zrzucanie, emisję lub wprowadzanie takich ilości substancji lub promieniowania jonizującego na powierzchnię ziemi lub do powietrza, powłoki skalnej, gleby lub wody, które powodują lub mogą powodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, gleby, skały, wody, zwierząt lub roślin.
 
Posłowie popierają także ściągnie przestępstw przeciwko okazom chronionych gatunków dzikiej fauny i flory, niszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych i dystrybucji substancji zubożających warstwę ozonową.

Źródło: europarl.europa.eu

Reklama

Jeśli kasa fiskalna lublin to tylko w ich firmie, profesjonalnie i sprawnie już dziś.

Oferujemy już dziś kurs animatora profesjonalnie prowadzony w wysokich standardach.