informacje
¬ródła zanieczyszczeń - skala zanieczyszczeń
pi±tek, 30 maj 2008

¬ródła zanieczyszczeń ze względu na skalę:


- Ľródła punktowe – np. ¶cieki komunalne,
- zanieczyszczenia powierzchniowe, obszarowe – spłukiwane przez wody z opadów atmosferycznych, z terenów zurbanizowanych, rolniczych, le¶nych, niemaj±cych kanalizacji,  
- Ľródła liniowe lub pasmowe – np. zanieczyszczenia komunikacyjne, motoryzacyjne, a także pochodz±ce z ruroci±gów, kanalizacji ¶ciekowej, itp.