informacje
Substancje zanieczyszczające wodę pod ścisłą kontrolą
środa, 18 czerwiec 2008
Poziom substancji zanieczyszczających, głównie pestycydów i metali ciężkich, w rzekach, jeziorach i wodach przybrzeżnych musi zostać znacznie ograniczony lub całkowicie wyeliminowany. Do 2018 roku państwa członkowskie będą musiały zmniejszyć zanieczyszczenia wód substancjami uznanymi za "priorytetowe" oraz stopniowo wyeliminować zanieczyszczenia substancjami "priorytetowo niebezpiecznymi". Posłowie zatwierdzili dyrektywę w sprawie środowiskowych norm jakości wody, której tekst uzgodnili z Radą.
 
W naszych rzekach, jeziorach, czy wodach przybrzeżnych można znaleźć ponad trzydzieści różnego rodzaju zanieczyszczeń, głównie pestycydów i metali ciężkich. Te substancje mogą stanowić zagrożenie dla całego ekosystemu, w tym także dla zdrowia ludzi, gdyż, wraz z pokarmem, przedostają się do naszych organizmów. Te zanieczyszczenia stały się tematem dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości (ang. EQS), której celem jest zapewnienie dobrego składu chemicznego wód powierzchniowych.
 
Do 2018 roku więcej substancji pod kontrolą
 
W ciągu nadchodzących 10 lat państwa członkowskie będą musiały wykazać postępy w zakresie przestrzegania norm czystości wód. Proponowana dyrektywa w sprawie środowiskowych norm jakości wody, jest ostatnim elementem prawa wspierającego Ramową Dyrektywę Wodną.
 
13 z 33 substancji (w tym metale ciężkie jak kadm i rtęć) wymienionych w dyrektywie zostało już uznanych za "priorytetowo niebezpieczne substancje". Stopniowe eliminowanie ich emisji, zrzutów i strat będzie postępować do roku 2018.
 
W pierwszym czytaniu Parlament zabiegał o objęcie obowiązkiem ograniczenia lub eliminacji większej ilości substancji, ale państwa członkowskie UE zgodziły się zaakceptować listę obejmująca tylko 33 substancje.
 
Posłowie wzywają Komisję do sprawdzenia, czy oprócz wspomnianych powyżej 13 niebezpiecznych substancji, kolejnych 13 z listy 33 substancji (w tym dioksyny, PCB, bisfenol) nie powinno być zaliczonych jako "substancje priorytetowe lub priorytetowo niebezpieczne".
 
Do 2011 roku Komisja ma zadecydować o klasyfikacji tych 13 nowych substancji jako "priorytetowe" lub "niebezpieczne". Nowa lista substancji priorytetowych zostanie przedstawiona przez Komisję w 2013 roku. Przyjęcie środowiskowych norm jakości jest planowane w 2015 roku i zbiega się z terminem przedstawienia planów zarządzania dorzeczami rzek, które państwa członkowskie będą musiały przyjąć.
 
Ograniczenie rozmiaru stref mieszania
 
W pobliżu źródeł zanieczyszczeń nie będzie możliwe szybkie dostosowanie się do środowiskowych norm jakości. W tych "strefach mieszania" koncentracja zanieczyszczeń może przekraczać limity, pod warunkiem, że pozostała część wód powierzchniowych spełnia normy. Posłowie chcą zagwarantować, że państwa członkowskie zapewnią najlepsze możliwe technologie oczyszczania wody podczas zakładania "stref mieszania". Opis środków, jakie zostaną w przyszłości powzięte w celu zmniejszenia rozmiaru stref mieszania powinny być włączone w plan zarządzania dorzeczami rzek.
 
Spis emisji
 
W 2009 państwa członkowskie będą musiały przygotować spis emisji, zrzutów i strat wszystkich substancji priorytetowych i zanieczyszczeń dla każdego dorzecza lub fragmentów dorzecza leżących na terytorium danego państwa, włączając w to osady oraz żywe organizmy. Państwa członkowskie, które posiadają wspólne wody powierzchniowe powinny koordynować swoje działania i wspólnie opracować powyższy spis.
 
Wejście w życie
 
Dyrektywa zostanie przyjęta w 2008 roku, a jej zapisy zaczną obowiązywać w 2010 roku, tj. 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy.
 
Źródło: europarl.europa.eu

Reklama

Nie wiesz na czym polega rejestracja giodo lublin, oni ci w tym pomogą.

Szukasz dobrego noclegu koło Kazimierza? http://www.hotelzacisze.com.pl/ możemy wam śmiało polecić.